Menu Đóng

Thị trường

Sản lượng kinh doanh hàng năm từ 200.000 – 250.000 tấn

Thị trường xuất khẩu chính: Châu Á, Châu Phi, …